Stichting

VOOR EEN BETERE WERELD IS UW STEUN HARD NODIG

Doneren kan via onderstaand rekeningnummer.
Rekeningnummer: NL86 INGB 0008 3699 60
Swift/Bic Code:INGBNL2A

t.a.v. Stichting A Golden Heart For A Better World